Zasady ogólne

Zasady ogólne

ZASADY OGÓLNE
obowiązujące od 14.07.2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce oraz standardami nurkowania IANTD i standardami nurkowania jaskiniowego.

Rezerwacja i rejestracja:
W celu zarezerwowania nurkowania w Zbiornikach Pszczyna należy przesłać informację na adres: biuro@beskiddivers.pl , biuro@zbiornikipszczyna.pl , ponieważ jesteśmy jedynym posiadającym zezwolenie ośrodkiem nurkowania w tych zbiornikach.
Nie odpowiadamy za rezerwacje dokonane w innych ośrodkach czy u innych osób.

Obowiązkowe zaświadczenia:
Wszyscy nurkowie są zobowiązani do przedstawienia następujących zaświadczeń:
– ważnego zaświadczenia lekarskiego
– ważnego ubezpieczenia dla nurków jaskiniowych (np. DAN Sport Silver, Pro-Bronze itp.)
– wszystkich niezbędnych certyfikatów dotyczących konkretnego nurkowania (Cave, Nitrox, CCR, suchy skafander itp.)
Przed nurkowaniem wszyscy uczestnicy są zobowiązani do podpisania planu nurkowania oraz planu ratunkowego i do zaakceptowania zasad Zbiorników Pszczyna.

Wyposażenie obowiązkowe:
– płetwy
– maska
– maska zapasowa
– kaptur
– kask
– skafander nurkowy, który zapewnia właściwą ochronę przed zimnem. Skafander mokry może być używany jedynie w I strefie! Skafander mokry w II strefie może być używany wyłącznie wówczas, gdy nurek używa kompensatora pływalności z podwójnym workiem pławnym lub boi wypornościowej (lift bag). W przypadku używania boi lift bag na planowanej trasie nie może być zwężenia. W III strefie można używać tylko skafandra suchego. Skafandra suchego można używać wyłącznie wówczas, gdy posiada się stosowny certyfikat.
– kompensator pływalności typu skrzydło dopasowany do masy zbiorników, minimum 20 l
– zestawy dwubutlowe typu Twin z kolektorem, gaz do oddychania minimum 4000 l lub CCR nadający się do nurkowania jaskiniowego w odpowiedniej konfiguracji i stosowny certyfikat
– 2 oddzielne butle typu Stage, pierwsza i druga, wąż o długości 210 cm na jednym z nich i manometr
– 1 komputer nadający się do nurkowania, lecz przynajmniej komputer nitroksowy z pamięcią, która jest dostępna lub możliwa do pobrania po zanurzeniu
– 1 głębokościomierz
– 1 światło główne, które pracuje 1,5 x dłużej niż planowany czas nurkowania, i ma moc minimalną 25 W (halogen) lub równorzędne
– 2 oddzielne światła zapasowe
– 2 szpulki minimum 20 m
– 2 obcinaki (nóż, sekator)
– notes podwodny
Używanie jakiegokolwiek rodzaju wysokociśnieniowej boi świetlnej lub mechanicznego ciśnieniomierza szybko złącznego nie jest dozwolone.

Butle typu Stage i Twin:
Minimalna pojemność 40 ft3, z 1 pierwszą butlą Stage i 1 drugą, oddzielny manometr, wiązadło, które można ciąć. Każda butla musi mieć możliwość analizy, a mieszanka musi być zapisana na butli. Na każdej butli należy zapisać maksymalną głębokość analizowanego gazu. Na każdej butli musi znajdować się dobrze widoczny identyfikator.
Każdy nurek musi przed nurkowaniem złożyć oświadczenie, w którym zapewnia, że jego sprzęt jest niezawodny, jest w dobrym stanie, prawidłowo utrzymywany i bezpieczny. Jeżeli nurkowanie odbywa się z wypożyczonym sprzętem, wówczas przed nurkowaniem należy sprawdzić jego stan. Obowiązkowe jest oznaczenie własnego sprzętu, aby zapobiec jego pomieszaniu ze sprzętem innych osób. Dozwolone jest używanie własnych butli z ważnym testem ciśnieniowym (hydrostatycznym). Możemy napełniać wyłącznie butle z ważnym testem ciśnieniowym (hydrostatycznym). Możemy napełniać nitroksem i/lub TMX tylko butle czyste tlenowo.

Podwodne pojazdy płetwonurka (diver propulsion vehicle – DPV):
Używanie DPV w Zbiornikach Pszcyna jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy posiada się stosowne zaświadczenie i odpowiednie doświadczenie. Przewodnik podejmie decyzję, czy uczestnik może podczas danego nurkowania używać DPV, i może określić to w formie specyfikacji nurkowania. Przewodnik decyduje o rodzaju możliwego do użycia sprzętu i konfiguracji nurkowania w razie korzystania z DPV.

Wymogi szczególne dotyczące nurkowania z rebreatherami o obiegu zamkniętym (CCR):
Nurek jest zobowiązany do przedstawienia poza certyfikatem nurka jaskiniowego ważnego atestu dla danego CCR. W przypadku nurkowania z CCR należy udokumentować minimum 50 nurkowań w wodach otwartych z użyciem tego samego urządzenia, które ma być użyte podczas danego nurkowania. Każdy nurek jest zobowiązany do nurkowania z gazem ucieczkowym z otwartym obiegiem w wystarczającej ilości, aby móc bezpiecznie wyjść z planowanego punktu zwrotnego ze wszystkimi wymaganymi przystankami dekompresyjnymi.
Podczas nurkowania z CCR i z mieszaniną gazów w obiegu otwartym towarzysze nurkowania muszą być ostrzeżeni o rozwiązaniach awaryjnych.

W Zbiornikach Pszczyna możliwe są jedynie nurkowania z przewodnikiem!

Grupa z przewodnikiem:
Jeżeli w grupie jest jeden przewodnik, maksymalna wielkość grupy to 5 osób (wraz z przewodnikiem). W przypadku grupy z jednym przewodnikiem + 1 asystent, instruktor na końcu grupy maksymalna wielkość grupy to 6 osób (wraz z przewodnikiem i asystentem, instruktorem).

Gazy do oddychania:
Gazy do oddychania muszą być analizowane przed każdym nurkowaniem. Każdy nurek musi przeprowadzić analizę samodzielnie i zanotować wynik. Podczas nurkowania z użyciem mieszanek gazowych ciśnienie cząstkowe tlenu w wodzie w trakcie użytku nie może być niższe od 0,16 bar i nie może przekraczać 1,6 bar. Jeżeli mieszanka gazowa nie jest używana jako gaz dekompresyjny, należy zaplanować nurkowanie z ciśnieniem cząstkowym tlenu o maksymalnej wartości 1,4 bar. Podczas planowania i wykonywania nurkowania z użyciem mieszanek gazowych należy ściśle przestrzegać wartości granicznych ekspozycji tlenowej należących do ciśnienia cząstkowego tlenu, które znajdują się w tabelach zaakceptowanych na poziomie krajowym. Podczas nurkowania z użyciem mieszanek gazowych ciśnienie cząstkowe azotu nie może przekraczać 4,0 bar. Podczas nurkowania z użyciem mieszanek gazowych zalecane ciśnienie cząstkowe helu wynosi 10,0 bar.
Ochrona Zbiorników Pszczyna:
Nurkowie powinni być szczególnie ostrożni podczas nurkowań, powinni starannie wykonywać wszystkie czynności i starać się wywierać jak najmniejszy wpływ w Zbiornikach, aby chronić środowisko naturalne, florę i faunę Zbiorników oraz utrzymać je w pierwotnym stanie. Zakazane jest zabieranie czegokolwiek z Zbiorników, a wszyscy nurkowie powinni dążyć do realizacji nurkowania „bezdotykowego”.

Nurkowanie w jaskini w konfiguracji z bocznymi butlami (sidemount)
Konfiguracja sidemount jest bardzo popularna, lecz podobnie jak każda konfiguracja sprzętu do nurkowania ma także wady i zalety. W niektórych jaskiniach konfiguracja ta jest najlepszym (lub jedynym) sposobem nurkowania. W Zbiornikach występują szerokie tunele i konfiguracja sidemount nie jest tu jedynie zalecana. Niemniej jednak możliwe jest nurkowanie z nami w tej konfiguracji, jeżeli nurek posiada certyfikat do nurkowania w konfiguracji sidemount.

Parkowanie:
Każdy gość może zaparkować pojazd na placu przy Zbiornikach (Wiatce) podczas rozładunku sprzętu do nurkowania z samochodu. Podczas nurkowania na placu może parkować tylko ograniczona liczba pojazdów. Nie odpowiadamy za żadne szkody spowodowane w samochodach, które parkują na placu. Poza ośrodkiem nurkowania znajduje się wiele parkingów (obowiązują opłaty parkingowe).

Żywność i napoje
W pobliżu ośrodka nurkowania dostępne są restauracje, sklepy znajdujące się w odległości kilkuminutowego spaceru.